این پیشنمایشی از قالب انفولد است که مشاهده میکنید. انفولد دارای قابلیت های فراوانی است